INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för Götenehus AB

Götenehus AB med organisationsnummer 556229-5138, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Götenehus AB eller “vi” bryr oss om och prioriterar din integritet.

I den här integritetspolicyn vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver nedan, är du välkommen att kontakta oss på vår e-mailadress dataskydd@gotenehus.se eller ringa oss på telefonnummer 0511-34 56 00. Vår postadress är Box 17, 533 21 Götene.

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka dig vår katalog och vårt nyhetsbrev om Götenehus, och för att följa upp ditt intresse för våra hus. Vi behandlar även dina personuppgifter för att administrera din intresseanmälan för ett nyproduktionsobjekt och följa upp ditt intresse för objektet samt skicka dig mer information, exempelvis om säljstart. Dina personuppgifter kan också behandlas när du gör dina tillval för din nya bostad digitalt genom Tillvalsportalen.

De personuppgifter vi behandlar om du bara beställt nyhetsbrev är din e-postadress. Din e-postadress behandlar vi tills du väljer att avregistrera dig, vilket du kan göra enkelt i varje nyhetsbrev.

Om du beställt katalog behandlar vi ditt namn, e-postadress, mobilnummer och postadress samt uppgift om byggort, byggstart och även om du söker tomt och väljer att lämna uppgift om detta. Vi behandlar dina personuppgifter i två år från och med att du beställt katalogen för att kunna skicka dig ytterligare en katalog samt för att kontakta dig och följa upp ditt intresse för våra hus.

När du anmält intresse för ett nyproduktionsobjekt eller ska göra dina tillval via Tillvalsportalen behandlar vi ditt namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och information om vilket nyproduktionsobjekt du är intresserad av. Som utgångspunkt behandlar vi dina personuppgifter i två år från att du anmäler ditt intresse, dock längst till och med att objekten är slutsålda. Vi sparar dina uppgifter i syfte att kontakta dig för att ge dig mer information om nyproduktionsobjektet.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. De personuppgifter som vi behandlar om dig är endast uppgifter som du själv har valt att lämna till oss. Om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter, kommer vi inte att kunna skicka dig katalog eller nyhetsbrev, eller ta emot din intresseanmälan.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Götenehus. I vissa fall delar vi dock dina uppgifter med utomstående:

  • Vi delar dina uppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning i syfte att säkerställa en god och effektiv IT-drift.
  • Om du har samtyckt till att få vårt nyhetsbrev skickat till dig delar vi dina personuppgifter med det företag som tillhandahåller den tjänst vi använder för att skicka vårt nyhetsbrev.
  • Om du har samtyckt till att få vår katalog skickad till dig delar vi dina personuppgifter med våra agenter och mäklare i syfte att ge dig bästa möjliga service relaterat till din beställning.
  • När du gjort en intresseanmälan för ett projekt delar vi dina personuppgifter med våra mäklare i syfte att administrera din anmälan samt kontakta dig för att ge dig mer information om objektet, exempelvis inbjudan till säljstart.
  • När du ska göra dina tillval via Tillvalsportalen delar vi dina personuppgifter med Homerun.

Ovan parter behandlar endast dina personuppgifter på vårt uppdrag och har endast tillgång till uppgifterna för att fullgöra sina skyldigheter gentemot oss. Götenehus behandlar inte dina uppgifter utanför EU.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se ovan kontaktuppgifter).

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du kan när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket, med verkan från och med återkallelsen.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, d.v.s. säga nej till nyhetsbrev och katalogutskick från oss.

Du har även rätt att återkalla din intresseanmälan för ett objekt. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.
En begäran görs genom att kontakta oss (se ovan kontaktuppgifter).

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter eller att viss behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Denna integritetspolicy fastställdes av Götenehus AB den 22 maj 2018.